PVC & CPVC

157 Products

PVC P-Trap - 1-1/2"
SKU:4892-1.5
MPN: 44169
Stock Available: 1
Order #: 14000356
$13.07
PVC P-Trap - 2"
SKU:4895-2.
MPN: 44172
Stock Available: 2
Order #: 14000359
$16.03
PVC P-Trap - 1-1/2"
SKU:4895-1.5
MPN: 44171
Stock Available: 2
Order #: 14000358
$6.85
PVC P-Trap - 2"
SKU:4885-2.
MPN: 44165
Stock Available: 2
Order #: 14000355
$6.34
PVC P-Trap - 1-1/2"
SKU:4885-1.5
MPN: 44164
Stock Available: 8
Order #: 14000354
$9.60
PVC 60º Elbow - 4"
SKU:4860-4.
MPN: 192604
Stock Available: 6
Order #: 14000352
$23.82
PVC 60º Elbow - 3"
SKU:4860-3.
MPN: 192603L
Stock Available: 10+
Order #: 14000351
$15.37
PVC 60º Elbow - 2"
SKU:4860-2.
MPN: 192602L
Stock Available: 3
Order #: 14000350
$4.66
PVC 60º Elbow - 1-1/2"
SKU:4860-1.5
MPN: 4860-1.5
Stock Available: 2
Order #: 14000349
$3.91
PVC Adjustable Closet Flange - 4"
SKU:4851-2-A4.X3.
MPN: 54214
Stock Available: 1
Order #: 14000348
$16.55
PVC Adjustable Closet Flange - 4"
SKU:4851-2-A4.
MPN: 193612M
Stock Available: 7
Order #: 14000347
$16.85
PVC Sanitary Tee - 4"
SKU:4835-4.
MPN: 44313
Stock Available: 2
Order #: 14000345
$38.04
PVC Sanitary Tee - 3"
SKU:4835-3.
MPN: 192184
Stock Available: 3
Order #: 14000343
$26.25
PVC Double Sanitary Tee - 2" x 1-1/2"
SKU:4835-2X2X1.5X1.5
MPN: 192188
Stock Available: 7
Order #: 14000342
$7.33
PVC Sanitary Tee - 2"
SKU:4835-2.
MPN: 44307
Stock Available: 2
Order #: 14000341
$8.66
PVC Sanitary Tee - 1-1/2"
SKU:4835-1.5
MPN: 44306
Stock Available: 1
Order #: 14000340
$5.19
PVC Double Wye - 4"
SKU:4834-4.
MPN: 04845 424242
Stock Available: 6
Order #: 14000339
$76.59
PVC Double Wye - 3"
SKU:4834-3.
MPN: 04845 383838
Stock Available: 5
Order #: 14000338
$21.85
PVC Double Wye - 2"
SKU:4834-2.
MPN: 192352
Stock Available: 7
Order #: 14000336
$14.25
PVC Plug - 4"
SKU:4818-4.
MPN: 193054S
Stock Available: 3
Order #: 14000335
$4.24
PVC Plug - 3"
SKU:4818-3.
MPN: 44104
Stock Available: 10+
Order #: 14000334
$2.90
PVC Plug - 2"
SKU:4818-2.
MPN: 193052S
Stock Available: 10+
Order #: 14000333
$1.67
PVC Plug - 1-1/2"
SKU:4818-1.5
MPN: 193051S
Stock Available: 10+
Order #: 14000332
$3.43
PVC Test Tee - 4"
SKU:4814-4.
MPN: 44114
Stock Available: 4
Order #: 14000331
$30.32